Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen zowel in digitale vorm als schriftelijk bewaren. Omdat Volkstuindersvereniging “de Eemakker” gebruik maakt van persoonsgegevens is voornoemde verordening op onze vereniging van toepassing en moeten de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen door onze vereniging worden nageleefd.

Persoonsgegevens:

Belangstellenden voor het lidmaatschap  van Volkstuindersvereniging “de Eemakker” melden zich via het aanmeldingsformulier  op de website van “de Eemakker”  aan voor het lidmaatschap. In het aanmeldingsformulier  worden de volgende gegevens  gevraagd:

– Naam (voornaam en achternaam)
– E- mail adres
– Adres  en Postcode
– Telefoon nummer.

Deze gegevens worden gebruikt voor:
a). Het vaststellen dat voldaan wordt aan de criteria voor het lidmaatschap van “de Eemakker”, als bedoeld in artikel 2 van het Huishoudelijk reglement (natuurlijk persoon, ingeschreven als inwoner van Eemnes), waarna het bestuur  een besluit neemt tot toelating (artikel 6 lid 1 van de statuten).

b). Het opstellen van een “Gebruiksovereenkomst/lidmaatschapsovereenkomst ” als bedoeld in artikel  2f van het Huishoudelijk reglement van Volkstuindersvereniging “de Eemakker”.

c) . Opname in het ledenbestand van Volkstuindersvereniging “de Eemakker”
Na ondertekening van de gebruiksovereenkomst door het aspirant-lid (en het verantwoordelijke lid van de tuincommissie) worden  ingaande 25 mei 2018  de volgende persoonsgegevens  opgenomen in het digitale ledenbestand:

–  Naam, dhr./ mw.,  (woon) adres
–  Tuin nummer
–  Jaar ingang van  lidmaatschap
–  e- mail adres  (indien verstrekt)
–  Telefoon nummer  (indien verstrekt)

Deze  gegevens  worden uitsluitend gebruikt voor  communicatie (zoveel als mogelijk via e-mail)  tussen het betreffende lid  en het bestuur/tuincommissie  voor zaken betreffende onze vereniging, voor postbezorging en de digitale Nieuwsbrief. Voorts gebruikt  de penningmeester de  gegevens  uit het ledenbestand (en indien van toepassing de gebruiksovereenkomst)  ten behoeve van de facturering  (dan wel restitutie )  van voornamelijk contributies, borgsommen en van bestellingen door leden e.d.

Voorts  verstrekt  de secretaris  op verzoek van  de zadencommissie  éénmaal  per jaar  de  NAW gegevens  van de leden en het daaraan gekoppelde  tuin nummer per lid aan de zadencommissie  in verband met de verzending van zaaigidsen en de bestellingen van zaden, pootgoed  e.d. en distributie daarvan.
Met de betreffende leverancier (Garant Zaden) wordt met ingang van 2018 een verwerkersovereenkomst opgesteld ter voorkoming dat de gegevens van leden voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij door de vereniging (zaadcommissie) verstrekt zijn.
De gegevens worden derhalve niet gebruikt voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd.

d.  Foto’s
Tijdens door onze vereniging georganiseerde evenementen/bijeenkomsten/opruimdagen etc. , worden foto’s gemaakt waar mogelijk ook leden op staan. Deze foto’s worden opgenomen in de Nieuwsbrief of op de website van onze vereniging.

Van te voren wordt kenbaar gemaakt of er foto’s worden genomen; indien leden daar bezwaar tegen hebben kunnen zij dit kenbaar maken aan het bestuur, zodat vermeden wordt dat het betreffende lid gefotografeerd wordt.

Verwerking/bewaren van persoonsgegevens:
– De persoonsgegevens van de leden en de daar aan gerelateerde gegevens worden gedurende het lidmaatschap van de vereniging door de secretaris bijgehouden en bewaakt. Dat betreft ook het “tuindossier” en de met de leden gevoerde correspondentie*, zowel digitaal als schriftelijk.
(* Alleen voor de vereniging functionele correspondentie met de leden wordt vastgelegd en bewaard.)
– De penningmeester is verantwoordelijk voor het verwerken en het bewaken van persoonsgegevens voor zover opgenomen in de financiële administratie.
– De tuincommissie en de zadencommissie zijn verantwoordelijk voor de bewaring en bewaking van de aan hen verstrekte functionele persoonsgegevens.

Nadat aan alle formele vereisten voor wat betreft de beëindiging van het  lidmaatmaatschap is voldaan worden de  persoonsgegevens verwijderd uit de digitale bestanden van de vereniging. Dit geldt ook voor de schriftelijk vastgelegde persoonsgegevens.
Mocht een belangstellende niet voor het lidmaatschap in aanmerking komen, dan wordt de belangstellende hiervan in kennis gesteld  en wordt het aanmeldingsformulier met  de daar in vermelde  persoonsgegevens, vernietigd.

Beveiliging van persoons gegevens
Alleen het bestuur, de tuincommissie en de zadencommissie (na toestemming van het secretariaat zoals hiervoor vermeld) hebben toegang  tot voor hen relevante/functionele  gegevens van de leden,  anderen  niet.
Het e-mail contact tussen de leden met  het bestuur en de tuincommissie  vindt plaats via een verbinding die beveiligd is tegen virussen en hacken.
De website is eveneens als zodanig beveiligd.
De schriftelijk vastgelegde persoonsgegevens en back-ups van het ledenbestand worden bewaard in een afsluitbare ruimte.

Opvragen/actualisatie van persoons gegevens:
Indien een lid dat wenst, kan hij/zij inzage krijgen in de persoonsgegevens die onze vereniging over hem/haar hebben vastgelegd en met als  doel daar zo nodig wijzigingen in te laten brengen. Het  lid kan hiervoor en voor andere vragen betreffende  persoonsgegevens contact opnemen met het bestuur (via bestuur@eemakker .nl).


Klachten
Mocht een lid een klacht hebben over de wijze waarop wij omgaan met zijn/haar persoonsgegevens, dan kan het lid de klacht indienen bij  de Autoriteit  Persoonsgegevens.