Bijenreglement

Volkstuindersvereniging “De Eemakker” te Eemnes

Artikel 10. Bijencommissie

 a. De imker moet gediplomeerd zijn en zijn/haar diploma overleggen aan het bestuur.

b. Het telefoonnummer van de imker moet goed in het zicht geplaatst zijn bij het tuinnummerbordje van zijn/haar tuin.

Het telefoonnummer van het meldpunt, de coördinator van de bijenwerkgroep, staat vermeld op de website en op het informatiebord van de volkstuinenvereniging. Op het informatiebord hangt een plattegrond van het tuincomplex met daarin alle tuinnummers. Dit geeft een duidelijk beeld van waar de kasten/korven staan.

c. Er mogen maximaal 2 kasten/korven geplaatst worden op een hele tuin. Op een halve tuin mag maximaal 1 kast/korf geplaatst worden.

d. Er mogen op het complex maximaal 5 tuinen met kasten/korven worden aangewezen door het bestuur en de werkgroep, die voorlopig (aanvang 2015) bestaat uit de heer Peter van Mondfrans, tevens coördinator.

e. Er mogen alleen bijenkasten geplaatst worden op de tuin van de imker zelf.

Daarnaast moeten – bij aanvang van het plaatsen van bijenkasten/korven op de tuin van de imker – de aangrenzende tuinders geen bezwaar hebben tegen het houden van bijen. Het regelen van de “geen bezwaar verklaring” van de aangrenzende tuinen valt onder de verantwoording van de betrokken imker. Indien een aangrenzende tuinder diens tuin opzegt, zal het bestuur de nieuwe huurder van die tuin verwittigen van de aanwezigheid van de bijenkasten/korven op de aanpandige tuin. Een eventueel bezwaar van een nieuwe huurder kan niet leiden tot verwijdering van de kasten/korven.

f. Om de aanvliegroute te verkorten dient er op een afstand van ten hoogste 6 meter van de kast/korf een afscheiding geplaatst te worden van maximaal 2 meter hoog bij 2meter breed. Deze afscheiding mag geen hinder/schaduw geven aan de omliggende tuinen. Onder afscheiding wordt geen schot of muur verstaan, maar een vorm van beplanting.

g. De imker moet het zwermen zoveel mogelijk zien te voorkomen.

h. Wanneer er een zwerm gemeld wordt heeft de imker recht van overpad om het bijenvolk te scheppen.

i. Indien een tuinder een zwerm vindt, wordt hij/zij geacht de coördinator te bellen. Deze zal er voor zorgen dat de zwerm zo spoedig mogelijk geschept/verwijderd wordt.

j. Een imker is verplicht om ziektes van een bijenvolk door te geven aan de coördinator. Tevens is de imker verplicht maatregelen te nemen om zijn/haar volk(en) gezond te houden conform de richtlijnen van het bijenhouden/imkeren en jaarlijks de varoa-mijt behandelingen toe te passen.

k. Het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen is dodelijk voor bijen. Het gebruik hiervan is verboden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

l. Bij het opzeggen van diens tuin is de imker verplicht zijn/haar kasten/korven mee te nemen.

m. Het bestuur is op generlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor mogelijke schade en/of letsel als gevolg van het houden van bijen op het complex.

n. Het bestuur heeft de bevoegdheid om in te grijpen als er problemen zijn met het houden van bijen c.q. met de imker.

Wijzigingen :

Gewijzigd door het bestuur na stemming leden d.d. 19 maart 2015.

Gewijzigd door het bestuur na stemming leden d.d. 8 september 2016.*)

*) Splitsing van huishoudlijk reglement artikel