Onze vereniging

Algemeen:

Volkstuindersvereniging “De Eemakker” is een tuindersvereniging opgericht bij notariële acte d.d. 21 mei 1979  ingaande 6 april 1979  (voor onbepaalde tijd) door en voor Eemnesser ingezetenen. Het Volkstuinderscomplex is gelegen tussen de Noordersingel en de A27 te Eemnes. Het tuincomplex is gehuurd van de Gemeente Eemnes.

Doelstelling van de vereniging is “het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords”.  De leden van de vereniging hebben binnen de grenzen van  het Huishoudelijk reglement van de vereniging een grote mate van vrijheid voor wat betreft de inrichting van de tuinen. Dit blijkt ook uit de diversiteit in de aanleg van tuinen. Van strak ingerichte tot meer “frivole” tuinen met een grote verscheidenheid aan  groenten, planten, bloemen  struiken en bomen.

De insteek van het bestuur is dat het tuinieren niet teveel aan “regels” is gebonden en legt de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het  (milieuvriendelijk) tuinieren en de omgang met leden plaatsvindt vooral bij de leden zelf. Het gaat er vooral om dat het tuinieren in een ontspannen sfeer plaatsvindt, even los van de dagelijkse beslommeringen.

Tarieven 2018 Hele tuinen *) Halve tuinen *)
Aantal     52    30
Contributie  76 euro  48  euro
Borg 150 euro 100 euro

 

*) Hele tuinen variërend in oppervlakte, gemiddeld ongeveer 150m2 en halve tuinen variërend in oppervlakte, gemiddeld 75m2.  De totale oppervlakte van het tuincomplex is ca 11.586 m2.

Het  ledenbestand bestaat uit gepensioneerden,  jonge ouderen en jongeren, variërend in de leeftijd van  30 tot  90 jaar.  Het aantal vrouwelijke leden  neemt  jaarlijks toe.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, gevormd uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester  en is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
Het bestuur laat onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen uitvoeren door commissies (NB: de kascommissie handelt onafhankelijk van het bestuur).

Op grond van de statuten van de vereniging moet jaarlijks, maar uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering worden gehouden.
Deze vergadering vindt doorgaans plaats in de maand maart met als locatie het gebouw van de IJsclub aan de Zuidersingel in Eemnes.

In de algemene vergadering komen onder meer het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid,  over het gevoerde financiële beleid, het verslag van de kascommissie, de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar  en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar aan de orde.

Daarnaast kan het bestuur een algemene  ledenvergadering houden als het bestuur dit wenselijk acht.
De bestuursleden houden regelmatig een bestuursvergadering; het aantal vergaderingen is afhankelijk van de noodzakelijkheid en prioriteit van de te behandelen onderwerpen.

Bestuursleden Naam Aftredend **)
Voorzitter Marlies Polfliet 2022
Secretaris Karel Marks 2020
Penningmeester Frans Musters 2022
Algemeen bestuurslid/lid tuincommissie Alice van der Kooy 2022
Algemeen bestuurslid Esther van Egmond 2022
Secretariaat VTV “De Eemakker” Geutoomserf 1 te Eemnes

U kunt het bestuur bereiken door een email te sturen naar bestuur@eemakker.nl

Leden tuincommissie Bestuurslid Aftredend **)
Martin  Briër Nee
Alice van der Kooy ja 2022
Bernhard Groen Nee

De tuincommisie is bereikbaar via het email adres tuincommisie@eemakker.nl

**) Bij aftreden kan een bestuurslid/lid tuincommissie herkozen worden.

 

Leden kascommissie Bestuurslid Aftredend
Ron van de Wees Nee 2020
Cees de Jong Nee 2021

 

Leden  Zadencommissie
(Centrale inkoop tbv leden)
Bestuurslid Aftredend
Frans van Dongen Nee
Robbert Rebel Nee
Ditty en Jan Perier Nee

 

Leden Bijencommissie Bestuurslid Aftredend
Annita de Bruijn-Teeuwen Nee

 

Postbezorging Bestuurslid Aftredend
Maarten Tromp Nee