Tuinreglement

Volkstuindersvereniging “De Eemakker” te Eemnes

Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem/haar in gebruik gegeven grond met inachtneming van de volgende punten:

Artikel 1. Bestemming

a. De tuin wordt ordelijk bewerkt.

b. Het tuinieren moet voor ontspanning worden beoefend en mag niet het karakter van een bedrijf hebben.

c. Gekweekte producten mogen niet worden verkocht.

d. Het drijven van handel op de tuin is niet toegestaan.

e. Op de tuin mogen geen dieren worden gehouden.

f. Het houden van bijen is op een beperkt aantal tuinen toegestaan; hiervoor is een apart reglement (“Bijenreglement”) van toepassing.

g. Honden van leden worden op het tuincomplex toegelaten, mits aangelijnd op eigen tuin en vastliggend. De eigenaar van de hond is verantwoordelijk voor opruimen van eventuele behoefte die gedaan is door de hond.

h. De tuinen en het parkeerterrein mogen niet als opslagplaats of als stalling van voertuigen e.d. worden gebruikt.

i De paden mogen niet met motorvoertuigen worden bereden.

j. Het is niet toegestaan andermans tuin zonder diens toestemming te betreden, uitgezonderd de leden van de tuincommissie en bestuursleden in de uitoefening van hun functie.

k. Het is niet toegestaan op het complex te kamperen, kampeermiddelen te plaatsen of op andere wijze er de nacht door te brengen.

l. Het is niet toegestaan watervogels te voeren.

m. De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade.

n. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van (on)gedierte op zijn/haar tuin en voor de eventuele kosten hiervan.

o. Het verdient de voorkeur om zoveel mogelijk natuurlijke materialen en producten te gebruiken.

p. In gevallen van twijfel betreffende gebruik en bestemming vindt overleg met het bestuur c.q. de tuincommissie plaats, zodat tijdig passende maatregelen in onderling overleg mogelijk zijn.

Artikel 2. Onderhoud

a. De vereniging (tuincommissie) is verantwoordelijk voor het onderhoud van de algemene toegangshekken tot het complex en voor bedekking van de paden.

b. De leden zorgen ervoor dat het pad gedeelte langs hun tuin vrij van onkruid, begroeiing, overhangende struiken en planten gehouden wordt.

c. De leden zorgen ervoor dat hun tuin en de daar op staande  gewassen en dergelijke, afscheidingen, bouwwerken, opslag van materialen (beperkt toegestaan) etc., in fatsoenlijke staat verkeren, regelmatig worden onderhouden, er ordentelijk uitzien en dat zij geen overlast bezorgen aan hun buren.

d. Het onderhouden van de gehele of een gedeelte van de tuin door anderen dan het lid (of tot hetzelfde samenlevingsverband behorende) gedurende een periode langer dan 3 aaneengesloten maanden per jaar is niet, dan met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur c.q. tuincommissie, toegestaan op straffe van royement wegens onderhuur.

 Artikel 3.  Bouwwerken

Ter ondersteuning van een net en open tuin complex zijn de volgende uitgangspunten en regels van toepassing :

a. M.b.t. de inrichting  zal de tuincommissie de zgn. midden tuinen (over de lengte as van het complex) zoveel mogelijk gaan inzetten voor halve tuinen.

Toegestaan zijn de volgende bouw werken :

b. Permanente schuur of kas welke gemeente vergunningsplichtig zijn. De leden dienen de aanvraag bij het bestuur van de Volkstuindersvereniging in. De vereniging vraagt de vergunningen begin van het jaar gemeenschappelijk aan bij de gemeente Eemnes. De gemeentelijke vergunning heeft betrekking op het tuinperceel en is niet persoonsgebonden. De door de gemeente in rekening gebrachte kosten voor de aanvraag worden gelijkmatig verdeeld over de betreffende aanvragers van een vergunning. Voor het plaatsen van een schuur of hobbykas zijn de relevante gemeentelijke regels (“Bestemmingsplan Kern Eemnes”, artikel 11 “Recreatie”) en de regels van Volkstuindersvereniging “De Eemakker” van toepassing, waarbij de gemeentelijke regels leidend zijn.  De maximale toegestane afmetingen voor een schuur zijn  2.50 x 2.25 x 2.20 (maximale oppervlakte 5m2) en voor een kas  2 x 3 x 2.20. Er zijn 2 modellen schuren toegestaan ( puntdak of schuin dak). Tevens is een akkoord van de tuincommissie vereist. De tuincommissie bepaalt  in goed overleg met het lid de plaats van schuur of hobbykas.

b. Niet vergunningsplichtige “gebruikelijke  bouwwerken”, zoals een bessenkooi, (tunnel) kas, bouwwerk voor opslag, compostbak, mestbak, gereedschapskist zijn vrij toegestaan. De compostbak en de mestbak worden bij voorkeur met palen, latten en/of gaas gemaakt. Voor andere “bouwwerken” dan hiervoor genoemd is schriftelijke toestemming van de tuincommissie/bestuur een vereiste voordat deze geplaatst mogen worden.

c. Teneinde overlast met buren te voorkomen ( schaduw, onkruid, etc ) worden genoemde bouwwerken (zie punt 3c) op minimaal 50 cm van de erfgrens (dus ook paden etc.) geplaatst.

Artikel 4. Afscheidingen

a. Rondom de tuin mag een afscheiding worden aangebracht. Deze kunnen het beste met  glad draad of gaas worden gemaakt. Gaas moet van een zodanig type zijn dat dit geen schaduw veroorzaakt.  Beton gaas mag geen uitstekende punten hebben. Heggen zijn in het algemeen af te raden omdat die de grond uitputten en veel licht wegnemen. Indien toch gewenst, worden heggen tenminste 50 cm van de erfafscheiding geplant (Burgerlijk Wetboek).

b. Dichte afscheidingen zijn alleen met verkregen schriftelijke toestemming van de tuincommissie toegestaan.

c. De tuingrenzen worden door het bestuur vastgesteld en door de tuincommissie eventueel met hoekpalen gemarkeerd. Het is niet toegestaan deze hoekpalen te verplaatsen of te verwijderen. De tuinen zijn kenbaar aan door de vereniging aangebrachte tuinnummer borden. Dit tuinnummer bord bevindt zich bij voorkeur aan de ingang van de tuin. Het lid draagt er zorg voor dat het tuinnummer goed leesbaar blijft. Het is niet toegestaan het tuinnummerbord te verplaatsen of te verwijderen. Zogenaamde  “gesplitste” tuinen zijn herkenbaar aan nummer A/ B en C.

Artikel 5. Beplantingen

a. De tuin/grond wordt gebruikt voor het telen/verbouwen van groenten, bloemen, kruiden, fruit, bollen, knollen, vaste planten, fruitbomen en struiken. Eetbare onkruiden zoals kweek, zevenblad, brandnetel en dergelijke worden in dit geval NIET tot de kruiden gerekend

b. Struiken ( bramen , frambozen etc ), vaste planten en hoog opgaande gewassen worden tenminste 50 cm uit de erfafscheiding geplaatst; struiken mogen geen grotere hoogte bereiken dan 1.5 meter. Ook mogen zij geen overlast geven aan buren en op paden.

c. De gewassen en (fruit) bomen mogen geen grotere hoogte bereiken dan drie (3) meter, met dien verstande, dat zij hoe dan ook geen schaduw mogen werpen op aanliggende tuinen. Bomen worden op tenminste 1,5 meter afstand van de erfgrens geplaatst.

d. Wietplanten en bamboe zijn niet toegestaan.

e. Het gebruik van balen stro/hooi e.d. voor de teelt van groenten, planten e.d. moet worden vermeden in verband met een verhoogd risico op het aantrekken van ongedierte.

f. Aardappelen mogen eens in de 3 tot 4 jaar op dezelfde plaats worden geteeld ter voorkoming van aardappelziekten

g. Overheidsbepalingen met betrekking tot planten en plantenziekten (zoals bij aardappelen) worden nageleefd. Zo nodig wordt hiervan door de tuincommissie mededeling gedaan.

Artikel 6. Bestrijdingsmiddelen

a. Op straffe van onmiddellijk royement is het de leden niet toegestaan bestrijdings middelen te gebruiken, die wettelijk niet zijn toegelaten voor niet-professionele toepassing. Deze middelen zijn te herkennen aan de driehoek op het etiket met daarin een doodshoofd.

b. Het verdient de sterke voorkeur om zoveel mogelijk natuurlijke bestrijdings middelen/methoden te gebruiken.

c. Wel toegelaten bestrijdingsmiddelen mogen alleen in uiterste noodzaak gebruikt worden, dit in overleg met de tuincommissie. Indien deze gebruikt gaan worden, wordt dit met de leden van de direct omliggende tuinen afgestemd alsook met de voorzitter van de bijencommissie.

Artikel 7. Afval, mest, compost, opslag

a. Tuinafval dat niet wordt gecomposteerd, voert men zelf af.

b. Het is niet toegestaan zich van afvalstoffen te ontdoen door deze in de bodem te brengen of te verbranden. Uitzondering hierop is plantenafval dat wel in de bodem gebracht mag worden.

c. Bij het gebruik van dierlijke mest worden de geldende wettelijke voorschriften in acht

d. Het lid zorgt er voor dat kunststof materialen zoals kabelbinders, folie, potten, planten labels, plastic handschoenen, binddraad etc. niet in de grond komen, zowel direct als indirect via compost bakken/tonnen.

Artikel 8. Pomp installatie

Het plaatsen /slaan van een pomp is toegestaan mits voldaan wordt aan de volgende eisen:

a. Het lid heeft hiervoor vooraf een aanvraag ingediend bij de tuincommissie en tevens een pompovereenkomst getekend, zodat de vereniging een pompmelding kan doen bij gemeente en waterschap.

b. Bij beëindiging van het lidmaatschap, op welke wijze dan ook, heeft het lid zich verplicht de eventueel op de tuin aanwezige pompinstallatie GEHEEL te verwijderen. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van het vertrekkende lid. Dit is niet van toepassing indien het nieuwe lid aansluitend op de huurovereenkomst van het vertrekkende lid de rechten en plichten van de pompinstallatie overneemt.

Artikel 9. Verenigings faciliteiten

De vereniging biedt  de volgende faciliteiten :

a. Mededelingen bord bij de ingang van complex met info voor extern geïnteresseerden, tuinplattegrond en plaats bijenkasten en calamiteiten nummer

b. voor melding van bijenoverlast.

c. Putemmers die tijdens het seizoen bij de slootkant liggen/hangen. Deze worden na gebruik op de vaste plaatsen teruggehangen

d. Uitleengereedschap zoals kruiwagens, grondboren, snoeizaag, schep, hark, schoffel, riek, trapje door alle leden te gebruiken maximaal 1 dag. (’s avonds weer terug in de schuur).

e. Kantenmaaier, vloeistof spuit voor specifiek gebruik, in overleg met de tuincommissie te gebruiken.

f. Wanneer een lid niet voldoet aan zijn verplichting tot verwijdering van de opstallen, materialen, gereedschappen en dergelijke, is het bestuur bevoegd de van de verwijdering overblijvende zaken als hiervoor genoemd, zich toe te eigenen.

g. Overtollige gereedschappen zoals schoffels, harken, scheppen etc. worden te koop aangeboden aan alle leden.

h. De tuincommissie is verantwoordelijk voor de genoemde faciliteiten. Alle tuin commissie leden en bestuursleden hebben een sleutel van de verenigings schuur en het toegangshek.

Artikel 10. Wijzigingen

 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering 26 november 1979.

Gewijzigd door de algemene ledenvergadering gehouden op 3 juni 1983.

Gewijzigd door de algemene ledenvergadering d.d. 23 mei 1996.

Gewijzigd door de algemene ledenvergadering d.d. 31 maart 2005.

Gewijzigd door de algemene ledenvergadering d.d. 29 maart 2007.

Gewijzigd door de algemene ledenvergadering d.d. 29 maart 2012.

Gewijzigd door het bestuur na stemming leden d.d. 20 december 2012.

Gewijzigd door het bestuur na stemming leden d.d. 12 juni 2014.

Gewijzigd door het bestuur na stemming leden d.d. 19 maart 2015.

Gewijzigd door het bestuur na stemming leden d.d. 8 september 2016.